▒ K래빗 포슬린아뜰리에 ▒
홈으로
인스타그램
네이버블로그
   K래빗
   4월 수업스케쥴

-* 4월 수업 스케쥴 *-


2011년 4월 아뜰리에의 수업일정은 '4월 5일 ~ 30일' 입니다.
                                           오전수업               오후수업⒜                 오후수업⒝                 저녁수업
화요일 (5,12,19,26일)       10:30~1:30               2:30~5:30                           ---                       7:30~10:30  
수요일 (6,13,20,27일)       10:30~1:30                    ---                               ---                              ---
목요일 (7,14,21,28일)               ---                       ---                           3:30~6:30                         ---
금요일 (8,15,22,29일)               ---                       ---                               ---                        7:30~10:30
토요일 (9,16,23,30일)       10:30~1:30                    ---                               ---                              ---
※ 수강시간,요일 변경은 수업일 전에 알린 후 보강 일정을 상의해주세요.


※ 최초 수강시작은 월초,월말에 상관없이 원하는 시점에 가능합니다.
    좀 더 자세한 시간표는 Lecture (←클릭) 메뉴를 통해 간편하게 보실 수 있습니다.


※ 원데이클래스(일일체험)를 원하시는 분은 공지글 참고 후 게시판이나 전화로 문의 바랍니다.
      → 원데이클래스 공지 및 문의게시판 바로가기Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Ryuwha